REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów sklepu www.zlotapolska.pl. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów (nazwanych złotymi monetami) naliczanych w związku z zakupem produktów

2. Program realizowany jest od dnia 01.02.2024r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zlotapolska.pl

4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych złotych monet oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.

5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: office@gwcoin.com

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Szlachecka 164/1, 32-080 Brzezie
 2. Adres e-mail: office@gwcoin.com
 3. Telefon: 513066400

§ 2. Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • Uczestnik – osoba fizyczna, która robi zakupy w sklepie internetowym Organizatora www.zlotapolska.pl oraz posiadająca konto klepie internetowym pod adresem www.zlotapolska.pl
  • 2. Organizator – Magdalena Burzyńska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GW COIN Magdalena Burzyńska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 501580437, nr REGON 356560068, ul. Gaj 84, 32-082 Karniowice , adres elektroniczny: office@gwcoin.com (dalej: „Organizator”).
 2. 3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem sklepu www.zlotapolska.pl.
 3. 4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. 5. Punkty zwane złotymi medalami – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 1. 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. 2. Program polega na przyznawaniu Punktów (złotych medali) Uczestnikom, którzy dokonują zakupu Produktów poprzez sklep www.zlotapolska.pl.
 3. 3. Do Programu Lojalnościowego przystepuje automatycznie każdy Uczestnik posiadający konto w sklepie www.zlotapolska.pl.
 4. 4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

§ 4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

 1. 1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. 1) za każdy pełny 1 zł brutto wydany na zakup Uczestnik otrzymuje 1 złotą monetę. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
  2. 2) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
 2. 2 W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 3. 3. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w sklepie www.zlotapolska.pl ilość uzyskanych Punktów oraz wymienić je na dowolny medal z Kolekcji Regularnej dostępnej w sklepie www.zlotapolska.pl.
 4. 5. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów w sklepie www.zlotapolska.pl Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.
 5. 6. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.

§ 5. Nagrody

 1. 1. Po zebraniu odpowiedniej liczby złotych monet (150 szt) Uczestnik może w trakcie realizowania jakiegokolwiek zakupu innego produktu, po opłaceniu kosztów przesyłki, wymienić złote monety na dowolny medal z Kolekcji Regularnej dostępnej w sklepie www.zlotapolska.pl
 2. 2. 150 złotych monet można wymienić na 1 monetę z Kolekcji Regularnej w przypadku gdy regularna cena medalu w Kolekcji Regularnej wynosi nie więcej niż 15 zł. W przypadku zmiany cen zmianie ulegnie zarówno ilość naliczanych złotych monet jak i potrzebna ich minimalna ilość do wymiany na medal z Kolekcji Regularnej.
 3. 3. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 4. 4. W czasie trwania Programu Lojalnościowego Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sklepie www.zlotapolska.pl i tym samym zmianie ulegnie ilość przyznawanych złotych monet jak i potrzebna ich minimalna ilość do wymiany na medal z Kolekcji Regularnej.
 5. 5. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest umniejszany o wartość punktową zamówionych przez niego medali.
 6. 6. Medale dostarczane są wraz z zakupionymi produktami jedną przesyłką którą wybrał Uczestnik. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana lub nieprawidłowy adres uniemożliwia jej skuteczne dostarczenie, wraca ona do Organizatora. W takim przypadku kolejna wysyłka następuje po uzgodnieniu z Uczestnikiem i na jego koszt. Jeśli Uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki, Punkty nie wracają na jego konto.
 7. 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego za złote monety – mogą one być tylko wymieniane na medale z Kolekcji Regularnej.
 8. 8. Uczestnik nie ma możliwości zmiany zamówionego medalu po przyjęciu zamówienia do realizacji oraz nie ma prawa oddania dostarczonej zamówionego medalu, jeśli jest on zgodny z zamówieniem.

§ 6. Dane osobowe

 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 4. 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail office@gwcoin.com
 5. 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z GW COIN Magdalena Burzyńska obsługujących systemy informatyczne.
 6. 6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 7. 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. 1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
  2. 2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres office@gwcoin.com cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. 3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 8. 8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§ 7. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez rezygnację z konta klienta w sklepie www.zlotapolska.pl przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@gwcoin.com lub też pisemnie na adres Organizatora (GW COIN Magdalena Burzyńska, ul. Gaj 84, 32-082 Karniowice). Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (GW COIN Magdalena Burzyńska, ul. Gaj 84, 32-082 Karniowice) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: office@gwcoin.com z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 3. 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Odbierz 2 prezenty!

Zapisz się do newslettera i dołącz do wyjątkowego grona Zdobywców Złotej Polski!

1 prezent: Medal Złota Polska z Krakowa

2 prezent: Przewodnik “Dwa dni w Krakowie”

Medal dostaniesz jednorazowo i całkowicie
za darmo przy pierwszych zakupach
w naszym sklepie online.

Przewodnik w formie e-booka dostępny do
ściągnięcia z przesłanego w mailu linka.