Platforma ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/